Thông báo

Xét trợ cấp khó khăn cho sinh viên Khu Nội trú ở lại Tết Ất Mùi 2015 tại Khu Nội trú

Theo tinh thần Thông báo của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc trợ cấp khó khăn cho sinh viên Khu Nội trú có hoàn cảnh khó khăn đã đăng ký ở lại Tết Ất Mùi - 2015 tại Khu Nội trú với 15 suất ( 500.000 đ trăm ngàn đồng/ 01 suất).

Các tin khác